• Odwiedziło nas: 306777 osób
 • Do końca roku: 310 dni
 • Do wakacji: 118 dni

Ojrzanów, ul.Szkolna 1

96-321 Żabia Wola

Tel: (46) 857-82-25

Sobota, 2018-02-24

Imieniny:

Boguty, Bogusza

Rekrutacja 2017

Jesteś tu: » Strona startowa » Rekrutacja 2017

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych

przez Gminę Żabia Wola na rok szkolny 2017/2018

 1. Zasady ogólne

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych biorą udział dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat zamieszkałe* w Gminie Żabia Wola.

 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 3. Postępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola w Żabiej Woli przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły w Józefinie.

 4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.

 5. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów przedszkolnych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji oddziału przedszkolnego.

 1. Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych .

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do oddziałów przedszkolnych, składają w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w następnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

 1. Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych.

 1. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub szkole podstawowej może być złożony do nie więcej niż trzech placówek.

 2. Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych placówek według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego.

 3. Placówka umieszczona na pierwszym miejscu na liście preferencji nazywana jest placówką pierwszego wyboru.

 4. Rodzice/prawni opiekunowie:

  1. pobierają wniosek w dowolnej szkole, ze strony internetowej szkoły lub Gminy Żabia Wola (www.zabiawola.pl),

  2. wypełniają go i po podpisaniu składają w każdej wskazanej we wniosku placówce.

 5. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

 6. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 7. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna w szkole.

 8. Wypełniony wniosek:

  1. podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,

  2. podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

 9. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej ma prawo:

  1. żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, wyznaczając termin przedstawienia dokumentów,

  2. zwrócić się do Wójta Gminy o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

 10. Wójt Gminy w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

  1. korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

  2. może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

  3. może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

 11. O wynikach weryfikacji oświadczeń Wójt Gminy informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 12. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

 13. Na podstawie spełnionych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

 14. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty, tzw. kryteria ustawowe.

 15. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę tzw. „kryteria lokalne” określone Uchwałą Nr 6/XXIV/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola.

 16. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji bierze pod uwagę miejsce placówki na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).

 17. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 18. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 19. Komisja rekrutacyjna:

  1. przyjmuje dziecko do placówki, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,

  2. podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 20. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów dopuszcza się losowanie. Losowanie przeprowadza komisja rekrutacyjna przy obecności zainteresowanych rodziców.

 21. Jeżeli po zakończeniu rekrutacji szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.

 22. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mają prawo:

  1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

  2. wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

  3. złożyć skargę na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły do sądu administracyjnego.

 1. Kryteria rekrutacji

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym oddziałów przedszkolnych w publicznym przedszkolu i szkołach podstawowych w Gminie Żabia Wola na rok szkolny 2017/2018 obowiązują: kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe (art.131), tzw. „kryteria ustawowe”, tj.:

wielodzietność rodziny kandydata,

niepełnosprawność kandydata,

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Kryteria lokalne określone Uchwałą Nr 6/XXIV/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola.

 1. Każdemu kryterium lokalnemu przypisana jest określona liczba punktów.

 2. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce placówki na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).

 3. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.

 4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 5. Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).

 6. Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

 1. Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

  1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

  2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.),

  3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem,

  4. dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 i 1583 z późn. zm.).

 2. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów lokalnych:

  1. potwierdzenie zameldowania na pobyt stały (ewidencja dzieci i młodzieży w sekretariacie szkoły),

  2. oświadczenie o kontynuowaniu edukacji przez rodzeństwo kandydata w danej placówce

  3. oświadczenie obojga rodziców/prawnych opiekunów o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Żabia Wola i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z miejscem zamieszkania.

  4. oświadczenie obojga rodziców/prawnych opiekunów o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Żabia Wola i rozliczaniu przez jednego z nich podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z miejscem zamieszkania,

  5. oświadczenie o zatrudnieniu/ nauce w trybie dziennym lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców/prawnych opiekunów (lub samotnego rodzica).

*) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.):

1) Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

2) Art.26.

§ 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Uwaga:

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W sytuacji, gdy dyrektor szkoły poweźmie podejrzenie, iż złożone oświadczenia lub dokumenty są niezgodne z prawdą, zostanie złożone stosowne zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim bądź do właściwego Urzędu Skarbowego.

 


Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl