Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie

Ojrzanów, ul.Szkolna 1 96-321 Żabia Wola Tel: (46) 857-82-25

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 483440
 • Do końca roku: 270 dni
 • Do wakacji: 82 dni

Kalendarium

Niedziela, 2020-04-05

Imieniny: Ireny, Kleofasa

Gminny Konkurs Matematyczny

Regulamin  Gminnego Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych
w Gminie Żabia Wola w roku szkolnym 2017/2018
.

 

I. Wstęp

 1. Organizatorem Konkursu matematycznego dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Żabia Wola jest zespół nauczycieli matematyki ze szkół podstawowych w Józefinie, Ojrzanowie i Skułach.

 2. Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach:

 1. etap szkolny 10.05.2018 r. (godzina do ustalenia w szkole),

 2. etap gminny 24.05.2018 r. godz. 9.00.

 1. Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach:

 1. dla klas III - IV

 2. dla klas V- VI

 3. dla klasy VII.

 1. Etap szkolny organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Konkursu Matematycznego, powołana przez dyrektora szkoły.

 2. Szkolna Komisja do dnia 04.05.2018r. przekazuje Organizatorowi informację o liczbie uczniów biorących udział w etapie szkolnym konkursu w każdej kategorii wiekowej (załącznik nr. 1).

 3. Szkolna Komisja otrzymuje od organizatorów zestawy zadań konkursowych w zamkniętej kopercie
  do 8 maja 2018 r. Koperta zostanie otwarta w dniu konkursu.

 4. Prace w etapie szkolnym są kodowane, sprawdzane i oceniane przez Szkolną Komisję.

 5. Rozkodowanie prac następuje po ich sprawdzeniu, ustaleniu liczby uczniów zakwalifikowanych
  do etapu gminnego oraz zatwierdzeniu wyników przez Dyrektora Szkoły.

 6. Protokół podpisany przez Dyrektora Szkoły stanowi podstawę zakwalifikowania do etapu gminnego
  i powinien być dostarczony do Organizatora Konkursu do 18 maja 2018 r. (załącznik nr. 2).

 7. Każdy uczeń zakwalifikowany do II etapu musi posiadać podpisaną zgodę na udział w konkursie (załącznik nr. 3).

 8. Etap gminny organizuje i przeprowadza Organizator Konkursu w Szkole Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie

 9. Skład Komisji Gminnej:

 1. przewodnicząca: Katarzyna Ołowińska

 2. członek Komisji: Ewa Banasiak

 3. członek Komisji: Jolanta Walerysiak

 4. członek Komisji: Daniel Dąbrowski

 5. członek Komisji: Anna Wojtan

 6. członek Komisji: Wioletta Baraniak

 7.  

 1. Zestaw zadań opracowany został na podstawie programów nauczania matematyki w szkołach podstawowych.

 2. Prace etapu gminnego są kodowane, sprawdzane i oceniane przez Komisję Gminną w dniu konkursu. Rozkodowanie prac następuje po ich sprawdzeniu i ocenieniu.

 3. Lista zwycięzców będzie ogłoszona przez Organizatorów i przekazana do szkół.

 

 

 

II. Cele konkursu

 1. Umożliwienie uczniom konfrontacji własnych osiągnięć z osiągnięciami rówieśników i danie im możliwości odniesienia sukcesu na szczeblu gminnym.

 2. Rozwijanie u uczniów wiary we własne możliwości i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów.

 4. Popularyzacja matematyki wśród uczniów szkół podstawowych.

 5. Wdrażanie do samodzielnej pracy nad pogłębianiem i rozszerzaniem wiadomości zdobytych
  na lekcjach.

 6. Pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

 7. Stwarzanie warunków do pożytecznego i efektywnego wykorzystywania czasu wolnego.

 8. Przygotowanie uczniów do udziału w przyszłości w innych konkursach matematycznych.

 

III. Przebieg Konkursu

 1. Etap szkolny składa się z pracy pisemnej złożonej z 20 zadań zamkniętych z możliwością wyboru jednej odpowiedzi spośród czterech (A, B, C, D) po 1 pkt za zadanie.

 2. Etap gminny składa się z 5 zadań zamkniętych po 1 pkt oraz 5 zadań otwartych po 5 pkt.

 3. Prace uczestników są kodowane (01, 02…).

 4. Czas trwania konkursu na każdym etapie wynosi 60 minut.

 5. Do zawodów gminnych kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 15 pkt.(czyli 75 % punktów możliwych do zdobycia).

 6. Praca podpisana lub oznaczona w inny sposób, nieprzewidziany zasadami kodowania, dyskwalifikuje uczestnika.

 7. Praca nie może być pisana ołówkiem, nie można używać kalkulatora i korektora.

 8. O kolejności zajętych miejsc decyduje liczba uzyskanych punktów.

 9. W przypadku uzyskania przez dwóch lub większej ilości uczniów takiej samej liczby punktów
  dopuszczone jest zorganizowanie dogrywki. Dogrywka to dodatkowe zadanie, na które uczestnik
  ma 10 minut.

 10. Za najlepsze wyniki (miejsca I – III w każdej kategorii) uczniowie otrzymują nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Żabia Wola. Pozostali uczniowie otrzymują dyplomy uczestnictwa w konkursie.

IV. Program merytoryczny Konkursu Matematycznego

 1. Dokonywanie i uzasadnianie uogólnień w oparciu o własności figur geometrycznych, własności
  liczb i działań.

 2. Rozwiązywanie różnorodnych zadań tekstowych.

 3. Posługiwanie się podstawowymi jednostkami miar długości, pola i objętości.

 4. Rozwiązywanie nietypowych zadań z zastosowaniem wyrażeń arytmetycznych i algebraicznych.

 5. Diagramy obrazkowe, kołowe i słupkowe oraz odczytywanie danych.

 6. Obliczanie nietypowych wyrażeń zawierających potęgi liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych.

 7. Zastosowanie w zadaniach wiadomości o kątach.

 8. Obliczanie pól figur płaskich oraz pól i objętości graniastosłupów.

 

 

Zgoda rodzicaWyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych mojego dziecka ………………………...……………………….., ucznia klasy …………………… biorącego udział IV Gminnym Konkursie Matematycznym dla szkół podstawowych w Gminie Żabia Wola w roku szkolnym 2017/2018.